Algemene voorwaarden

BLOKHUTWERELD ALGEMENE VOORWAARDEN 

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap "BLOKHUTWERELD B.V." gevestigd te Amstelveen 

Opdrachtgever en Blokhutwereld; leveringen en betalingen, algemeen. 

 

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die enige opdracht aan Blokhutwereld geeft. Onder 

Blokhutwereld wordt verstaan: de besloten vennootschap Blokhutwereld B.V., gevestigd en kantoor houdende te Amstelveen, Legmeerdijk 276-6. 

1.2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied waar Blokhutwereld is gevestigd. Alle betalingen aan Blokhutwereld dienen te geschieden ten kantore van Blokhutwereld. 

1.3. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig is, een en ander ter beoordeling van Blokhutwereld. 

Blokhutwereld is steeds gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, een aanvullende (aan)betaling te vragen van de opdrachtgever of een andere zekerheid van de opdrachtgever te vragen, 

1.4. Blokhutwereld is steeds gerechtigd een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk door een of meerdere andere ondernemingen te doen c.q., laten uitvoeren. 

 

Offertes 

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Een offerte is voor Blokhutwereld pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Blokhutwereld vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging. 

2.2. Onverminderd het bepaalde in 2.1 bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die meerdere zaken en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

2.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de aanvrager in rekening worden gebracht. 

2.4. Een opdracht bindt Blokhutwereld eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. 

2.5.1. Indien en voor zover Blokhutwereld zaken, materialen, modellen of monsters heeft getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de uiteindelijk te leveren zaken daaraan dienen te beantwoorden. 

Ten aanzien van getoonde foto's, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken. Blokhutwereld is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera, voorkomende kennelijke vergissingen noch is Blokhutwereld aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schades. 

2.5.2. Het gebruik van alle door Blokhutwereld in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera gebruikte foto's, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Blokhutwereld voorbehouden. Het verstrekken van foto's, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, door Blokhutwereld aan opdrachtgever geschiedt bij wijze van presentatie/voorbeeld c.q. aanduiding en heeft niet tot doel de exclusieve rechten van Blokhutwereld ten aanzien van die foto's, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, geheel of ten dele prijs te geven. 

2.6. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage. 

 

Wijzigingen in de opdracht 

3.1. Blokhutwereld is niet verplicht om, nadat Blokhutwereld een opdracht heeft bevestigd, wijzigingen in de uitvoering daarvan door te voeren. Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever. 

Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijke opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever. 

Eigendommen van opdrachtgever 

4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Blokhutwereld zijn toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Blokhutwereld dezelfde zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt. 

4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen. 

 

Transport; risico's 

5.1. De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze zaken voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s) van Blokhutwereld verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien Blokhutwereld (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt. 

5.2. Het risico met betrekking tot de door Blokhutwereld voor opdrachtgever op afroep of te leveren zaken is voor opdrachtgever zodra de zaken in c.q. op de opslagruimte(s) van Blokhutwereld ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden. 

5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan cliënt opdrachtgever zelf voor adequate verzekering zorg te dragen. 

5.4. Het aannemen van de zaken door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de zaken in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn afgeleverd. Wanneer de zaken door of vanwege Blokhutwereld zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan dient opdrachtgever Blokhutwereld hiervan per direct - in ieder geval binnen 24 uur na de levering -op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Blokhutwereld geen reclames betreffende beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Blokhutwereld, tenzij door haar schuld veroorzaakt. 

 

Afname, aflevering, leveringstermijnen 

6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen dan wel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze vervoer- en opslagkosten, zoals Blokhutwereld die dan in rekening brengt, te voldoen. 

6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Blokhutwereld naar haar keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Blokhutwereld op schadevergoeding als bepaald bij "Annuleringen". 

6.3. De door Blokhutwereld aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Blokhutwereld aldus is bevestigd. 

 

Vertraging bij de opdrachtgever 

7.1. Indien de voortgang in de levering van het werk (de zaken) wordt vertraagd door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Blokhutwereld over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order al gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden voldaan. 

  

Betaling 

8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en zonder aftrek van enige korting en steeds binnen veertien dagen na factuurdatum. 

8.2. Blokhutwereld is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt. 

8.3. Wanneer Blokhutwereld zaken voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan heeft Blokhutwereld het recht minimaal 40% van de koopsom van de totaal gereedliggende zaken als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen. Voldoening van de betreffende factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 

8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a BW aan Blokhutwereld verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat Blokhutwereld hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke moet worden gesteld. 

8.5. Bij levering van de zaken in deelpartijen is Blokhutwereld gerechtigd voor elke gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. 

8.6. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten. 

8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke Blokhutwereld heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00. 

 

Reclames 

9.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na aflevering van de zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Blokhutwereld kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt en/of verwerkt of heeft laten bewerkt of verwerken of heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de zaken oorspronkelijk door opdrachtgever zijn ontvangen, dan wel heeft doorverkocht aan derden. 

9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie. 

9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan later presteren door Blokhutwereld, heeft Blokhutwereld het recht voor ondeugdelijk werk goed werk en voor ondeugdelijke zaken deugdelijke zaken te leveren. 

9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd. 

9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen. 

9.6. Verkleuringen van zaken, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding. 

 

Afwijkingen 

10.1. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden. 

10.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 

10.3. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan door Blokhutwereld geleverde zaken, geven geen reden tot afkeuring. 

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

11.1. Alle door Blokhutwereld, al dan niet door bewerking of verwerking, aan de opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Blokhutwereld, totdat opdrachtgever van alle vorderingen die Blokhutwereld op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald. 

11.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Blokhutwereld mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 

11.3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Blokhutwereld te bewaren. 

11.4. Blokhutwereld is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Blokhutwereld te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of uitoefening van de rechten van Blokhutwereld als verkoper en leverancier. 

11.5. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk, dan blijven de zaken eigendom van Blokhutwereld totdat opdrachtgever alles zal hebben voldaan dat uit hoofde van het werk aan Blokhutwereld verschuldigd zal worden. Een verzuim van Blokhutwereld kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

11.6. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Blokhutwereld niet gehouden tot afgifte van bepaalde zaken. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van: 

- de koopsom voor de betreffende zaken; 

- het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de zaken deel uitmaakt; 

- andere leveringen en andere werken welke Blokhutwereld regelmatig doet c.q. uitvoert voor opdrachtgever. Voor zover nodig machtigt opdrachtgever Blokhutwereld om, indien dat voor het uitoefenen van het retentierecht nodig is, de of te leveren zaken en/of het terrein waarop zich de of te leveren zaken en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever te houden. 

11.7. Voornoemde onder 11.1 tot en met 11.6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Blokhutwereld toekomende rechten onverlet. 

 

Annuleringen 

12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Blokhutwereld bevestigde order annuleert is opdrachtgever gehouden aan Blokhutwereld de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden. Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Blokhutwereld 40% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen. 

Overmacht 

13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Blokhutwereld voordoet ten gevolge van een of meerdere niet aan Blokhutwereld toe te rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het recht op opschorting van zijn verplichting jegens Blokhutwereld, noch op recht op verrekening, noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding. 

13.2. Tot de niet aan Blokhutwereld toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Blokhutwereld of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven, stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Blokhutwereld, belemmerende maatregelen van enige overheid, ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Blokhutwereld, dan wel in de middelen van vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar. 

13.3. In geval van overmacht zal Blokhutwereld daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Blokhutwereld van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Blokhutwereld af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. 

 

Prijswijzigingen 

14.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabricaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Blokhutwereld in het buitenland te kopen zaken of halffabricaten) en dergelijke omstandigheden binnen een maand na aanvaarding van een order, is Blokhutwereld gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen. 

14.2 Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. 

 

Garanties/aansprakelijkheid 

15.1. Op alle door Blokhutwereld geleverde zaken verstrekt Blokhutwereld slechts de garantie die Blokhutwereld dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers. 

15.2. De aansprakelijkheid van Blokhutwereld uit hoofde van enigerlei overeenkomst is beperkt tot nakoming door Blokhutwereld van de uit die overeenkomst direct volgende verplichtingen van tot stand brengen van een werk, overdracht, aflevering, bewerking of verwerking of anderszins uitvoering van de overeenkomst. Blokhutwereld is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden bedrijf- of andere (indirecte) schade. 

15.3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Blokhutwereld beperkt zijn tot hetgeen valt onder de dekking van een verzekering volgens de polisvoorwaarden zoals die in de branche van Blokhutwereld als verplicht c.q. algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen. 

15.4. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is Blokhutwereld niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: - schending van de octrooien, modellen, auteursrechten en andere industriële eigendom en van licenties, of van andere rechten van derden zoals ontwerpen en beschermende procedés, wanneer Blokhutwereld de overeenkomst uitvoert volgens de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;  

- gebreken in de zin van de wetgeving op de productaansprakelijkheid in door Blokhutwereld geleverde of voor opdrachtgever bewerkte of verwerkte zaken, welke Blokhutwereld niet in het verkeer heeft gebracht; 

- handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n), dan wel enige andere derde, die door dan wel vanwege opdrachtgever te werk is gesteld of als zijn gemachtigde optreedt; 

- overschrijding van de termijnen van (op)levering indien de oorzaak van de overschrijding niet aan Blokhutwereld is toe te rekenen; 

- het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst ondeugdelijke en/of ongeschikte materialen, indien het ondeugdelijke of ongeschikte en de onbekendheid daarmee niet aan Blokhutwereld is toe te rekenen; 

- enig optreden van Blokhutwereld, zijn ondergeschikten of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Blokhutwereld/haar bedrijf. 

  

  

Draagwijdte Leveringsvoorwaarden 

16.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Blokhutwereld te kennen en deze te accepteren. Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden van Blokhutwereld, clan worden deze afwijkende bepalingen door Blokhutwereld niet geaccepteerd. De voorwaarden van Blokhutwereld prevaleren 

Toepasselijk recht en geschillen 

17.1. Op alle overeenkomsten tussen Blokhutwereld en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

17.2. Alle geschillen tussen Blokhutwereld en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Assen. 

****** 

Vastgesteld door de directie van Blokhutwereld BV 

1.2020-01